1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Tiedolla johtaminen auttaa ennakoimaan ja ohjaamaan tulevaa

Tiedolla johtaminen auttaa ennakoimaan ja ohjaamaan tulevaa

Mitä tiedolla johtaminen oikein on?

Tiedolla johtaminen on nouseva ilmiö työelämässä. Se tarjoaa kaikille organisaatioille mahdollisuuden kääntyä pois pelkästään menneen toiminnan tarkastelusta sekä arvailuun nojaavasta päätöksenteosta ja siirtyä tietoon perustuvaan tulevan ennakointiin ja ohjailuun.

Mitä tiedolla johtaminen oikein on? Suomessa SD Worxin HR-ulkoistuspalveluista vastaava johtaja Hanna Mattinen valottaa asiaa:

– Tiedolla johtaminen on iso teema, josta voisi sanoa löytyvän yhtä monta tulkintaa kuin on tulkitsijoita. Ilmiönä se on suhteellisen tuore.

– Itse kiteyttäisin sen näin: tiedolla johtaminen on tiedon systemaattista analysointia osana päätöksentekoa. Ajatuksena ei ole vain tiedon tuottaminen, vaan myös tiedon hyödyntäminen parempien päätösten tekemiseksi.

Tiedon tuottamisesta tiedon hyödyntämiseen

Aiemmin eri organisaatioiden päätöksenteko on ollut heikommissa kantimissa. Hanna Mattinen puhuu fiilispohjasta ja niin sanotuista tosista uskomuksista, joiden varassa ratkaisuja on tehty.

2000-luvun alkupuolen ilmiö Business Intelligence, BI, toi fokukseen tiedon tuottamisen: saatiin erilaisiksi grafiikoiksi puettua dataa siitä, miten yrityksellä oli mennyt. Edelleen kuitenkin johtopäätökset datasta jäivät subjektiivisiksi.

Tiedolla johtaminen sen sijaan kysyy: miten tästä eteenpäin? Se myös tarjoaa erilaisia vastausvaihtoehtoja. Niillä on sitä vankempi pohja, mitä pidemmällä organisaatio on tiedon hyödyntämisessä. Siihen SD Worx tarjoaa tueksi monipuolista HR-järjestelmäänsä.

Analytiikan neljä eri tasoa

Hanna Mattinen ottaa esimerkiksi tiedolla johtamisesta HR-analytiikan käytön ja nostaa esiin analytiikan jaon neljään eri muotoon: kuvaileva, diagnosoiva, ennakoiva ja ohjaileva.

– Kuvaileva analytiikka esimerkiksi antaa erilaisin visuaalisin keinoin kuvaa siitä, mitä on tapahtunut. Saadaan vaikkapa diagrammeja siitä, minkä verran organisaatiossa on sairauspoissaoloja tai vaihtuvuutta.

– Diagnosoiva analytiikka taas tutkii tarkemmin, miksi mitäkin on tapahtunut. Siinäkin fokus on siis kuitenkin vielä lähimenneisyydessä.

– Ennakoiva analytiikka sen sijaan pyrkii päättelemään datasta, mitä tulee tapahtumaan. HR-järjestelmän tietoja yhdistelemällä ja analysoimalla voidaan saada esimerkiksi selville, missä on mahdollisia osaamispuutteita tai riskejä avainhenkilöiden poistumiselle. Näiden pohjalta voidaan mallintaa erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta.

Vielä tätäkin kehittyneemmäksi muodoksi Hanna Mattinen kuvaa ohjailevaa analytiikkaa: – Ohjaileva analytiikka tuottaa HR:lle ja liiketoimintajohdolle arvoa luomalla suosituksia siitä, miten eri tulevaisuusskenaarioissa kannattaisi toimia. Näin saadaan mahdollisuuksia parempaan päätöksentekoon.

HR-osasto kypsyy johdon partneriksi

Organisaatioiden kypsyysaste vaihtelee, mutta useimmat niistä toimivat Hanna Mattisen arvion mukaan vielä kuvailevan ja diagnosoivan analytiikan tasolla.

Eteneminen seuraaville tasoille ei ole suoraviivainen hyppy vaan prosessi, joka kehittyy matkan varrella, kun organisaatio kypsyy ja tulee tietoisemmaksi siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia on tarjolla.

HR-osaston ei kannata jäädä vain tiedon ja raporttien tuottajaksi. Kun HR-osasto saavuttaa tietotaidon, jolla se voi tehdä datasta johdolle tulkintoja ja suosituksia, syntyy lisäarvoa.

Lue myös: Digitalisaation avulla HR-liiketoiminnan strategiseksi kumppaniksi.

Henkilöstökulut ovat monesti suurin kuluerä. HR-osasto voi osoittaa analyyseillaan, miten tämä investointi saadaan parhaiten tuottamaan, ja ansaita näin johdon entistä suuremman luottamuksen. Tämän inhimillisen kumppanuuden jatkoksi voi tulevaisuudessa kehittyä luottamus myös HR-järjestelmän automaattisesti tuottamiin analyyseihin ja suosituksiin.

SD Worxin HR-järjestelmä on helppokäyttöinen

HR-analytiikalla saa aikaan päteviä suosituksia, kunhan pohjatiedot pitävät paikkansa. Siinä tulee Hanna Mattisen mukaan esiin koko henkilöstön yhteinen vastuu:

– Kaikkien täytyy ottaa vastuuta siitä, että omat perustiedot järjestelmässä ovat ajan tasalla.

SD Worxin järjestelmässä tiedoista huolehtiminen on kuitenkin vaivatonta, koska se on pilvipohjainen ja käytettävissä myös mobiilisti.

Hanna Mattinen summaa HR-analytiikan hyödyn koko henkilöstölle:

– HR-analytiikka auttaa yritystä tekemään parempia päätöksiä henkilöstön hyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja osaamisen eteen. Niin huomisen työpäivästä tulee parempi.

Kaikki tieto yhdessä näkymässä

Syvempää ymmärrystä datasta – SD Worx Analytics

HR-dataan ja analytiikkaan investoiminen helpottaa luomaan läpinäkyvyyttä. Analytiikka tukee prosessien tehostamista, jonka ansiosta voidaan myös parantaa työntekijöiden osaamista ja tehokkuutta. Ihmiset ovat avain jokaisen organisaation menestykseen. Analytiikkaa hyödyntämällä organisaatiot kykenevät houkuttelemaan oikeanlaisia tekijöitä, johtamaan ja hyödyntämään osaamista sekä sitouttamaan työntekijät pitkällä tähtäimellä.

Perinteiset HR-käytännöt eivät enää yksin riitä. Tietoon perustuvan lähestymistavan ansiosta organisaatiot voivat luoda näyttöihin perustuvia HR-käytäntöjä, ja näin vähentää inhimillistä puolueellisuutta ja subjektiivisuutta. Kun HR kykenee vaikuttamaan analytiikan avulla, tulee heidän roolistaan strategisempi. Hyödyntämällä tietoa älykkäästi on HR:llä mahdollisuudet parantaa organisaationsa kilpailukykyä.

Lue lisää SD Worx Analyticsistä.

    Haluatko kuulla lisää Analytics-ratkaisusta?

      Ota yhteyttä