1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. HR >
Neljä henkilöä istuu työpöydän ääressä ja kiistelee

Työsuhteen haastavat tilanteet ja niissä toimiminen

Jokaisella työpaikalla törmätään aika ajoin myös työsuhteen haastavimpiin tilanteisiin. Kyse voi olla henkilökemiasta, joka aiheuttaa yhteentörmäyksiä työyhteisön jäsenten kesken, epäselvistä odotuksista esimerkiksi työssä suoriutumista kohtaan, tai esimerkiksi siitä, että työntekijällä on omassa elämässään meneillä haastavampi jakso, joka heijastuu taas käyttäytymiseen työyhteisössä. Koska työelämä ei ole aina ruusuilla tanssimista, työnantajalla on tärkeää olla prosessi sekä ohjeet myös haastavimpiin tilanteisiin, ja niihin puuttumiseen.

Puuttuminen on välittämistä, ja siksi työnantajalla, sekä työnantajaa edustavalla esihenkilöllä onkin oltava matala kynnys ottaa puheeksi myös sensitiivisemmät ja haastavammat aiheet. Oikeaoppinen puuttuminen ja prosessi haastavien tilanteiden toimintamalliin ovat kriittinen osa järjestyksen, tuottavuuden ja terveellisen työympäristön ylläpitämistä.

Monesti kompastuskivenä yhtiöissä on se, että ei osata sanoittaa mistä kenkä puristaa, eikä tiedetä välttämättä, mitä oikeuksia työnantajalla on puuttua alisuoriutumiseen, huonoon käytökseen kollegoita kohtaan, tai työn laatuun, joka ei täytä odotuksia. Esihenkilötyötä helpottaakin ymmärrys siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia esihenkilöillä haastavissa tilanteissa on. Yhtenäinen prosessi haastaviin tilanteisiin takaa yhtiössä myös sen, että kaikkia työyhteisön jäseniä kohdellaan tasapuolisesti.

Työkalut tutuiksi

Työnantajalla on työsuhteessa niin kutsuttu direktio-oikeus, eli työnjohto-oikeus. Tämä oikeus takaa sen, että työnantajalla on oikeus valvoa ja johtaa työtä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työnantaja saa päättää, missä, milloin ja miten työtä tehdään – toki työsopimuksella sovittujen raamien mukaisesti. Työntekijällä taas toisaalta on velvollisuus noudattaa työnantajan ohjeita sekä määräyksiä.

Lainsäädäntö takaakin monenlaisia työkaluja käyttöön niihin tilanteisiin, joissa työntekijän käytökseen on puututtava, ja näihin työkaluihin pureudutaan helmikuun koulutuksessa syvemmin. Koulutuksessa käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta tilanteita, joihin työnantajalla ei ole pelkästään oikeus, vaan myös velvollisuus puuttua, ja käydään läpi prosessi niin kutsuttuihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Koulutuksessa tarkastellaan myös tilanteita, joissa puuttumisesta huolimatta esimerkiksi työssä suoriutuminen ei parannu, ja harkittavaksi tulee työsuhteen päättäminen. Koulutuksen tarkoitus on antaa käytännönläheinen prosessiohje yhtiöille käyttöön siihen, miten niin kutsutuissa kurinpidollisissa tilanteissa toimitaan, ja mitä laki näistä sanoo.

Oikeudenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden merkitys

Oikeudenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää haastavissa tilanteissa. Työyhteisössä on hyvä olla yhteinen ymmärrys siitä, että samat säännöt ja seuraamukset koskevat kaikkia, riippumatta heidän asemastaan organisaatiossa. Tämä edistää oikeudentuntoa ja luottamusta työnantajaa kohtaan, ja sitä kautta tervettä työkulttuuria.

Tehokas kommunikointi

Avoin viestintä on välttämätöntä koko työsuhteen ajan. Tilanteissa, joissa työtä täytyy johtaa ns. tiukemmalla otteella, on ehdottoman tärkeää, että työnantaja on selkeä viestinnässään, sekä odotuksistaan. Työntekijällä täytyy ensin olla ymmärrys siitä, missä on menty vikaan, jotta kehittymistä voi tapahtua. Tämä läpinäkyvyys auttaa myös ymmärtämään toimenpiteiden taustalla olevat syyt ja rohkaisee yhteistyöhön ongelmien ratkaisemisessa.

Voit nyt ilmoittautua mukaan helmikuun koulutukseemme ”Työsuhteen haastavat tilanteet ja niissä toimiminen”. Koulutukseen osallistumalla saat syventävän katsauksen siihen, mitä oikeuksia työnantajalla on, miten haastavissa tilanteissa kannattaa toimia, ja mitä työlainsäädäntö määrää varoituksen annosta, taikka työsuhteen päättymistilanteista. Koulutus on hyödyllinen kaikille työoikeudesta kiinnostuneille, ja eritoten yrityksen esihenkilöasemassa sekä henkilöstöhallinnossa työskenteleville.