1. Home>
 2. Inspiroidu>
 3. HR >
Psykologisk trygghet på jobb

Psykologinen turvallisuus työpaikalla

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä on tärkeää paitsi yksilön hyvinvoinnin, myös työympäristön ja tuottavuuden kannalta. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että työntekijät voivat ilmaista itseään vapaasti, jakaa ajatuksiaan, antaa palautetta ja ottaa riskejä ilman pelkoa kielteisistä seurauksista. 

Psykologinen turvallisuus työpaikalla saa aikaan useita hyötyjä:

 • Lisääntynyt luovuus
 • Paremmat ongelmanratkaisutaidot
 • Korkeampi työntekijöiden sitoutuminen ja hyvinvointi
 • Alhaisempi vaihtuvuus
 • Paremmat tulokset koko organisaatiossa 

  Psykologisen turvallisuuden avaintekijät:

  1. Avoin viestintä: Työntekijät uskaltavat jakaa ajatuksia, ideoita ja huolenaiheita ilman pelkoa kollegoiden tai esimiesten kritiikistä tai torjumisesta.
  2. Luottamus: Työntekijöiden ja johdon välillä vallitsee keskinäinen luottamus. Työntekijät voivat luottaa siihen, että heidän eduistaan ja hyvinvoinnistaan huolehditaan.
  3. Virheiden hyväksyminen: Virheet ja epäonnistumiset nähdään oppimismahdollisuuksina, ei perusteena rangaistukselle tai syyllistämiselle.
  4. Henkilökohtaisen kasvun tukeminen: Organisaatio kannustaa työntekijöitä kehittymään ammatillisesti ja henkilökohtaisesti sekä tarjoaa tukea ja resursseja tähän kehitykseen.
  5. Kunnioitus: Kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja arvostavasti heidän asemastaan tai taustastaan riippumatta.
  6. Konfliktien hallinta: Ristiriitoja käsitellään rakentavasti, ja erimielisyyksistä voidaan keskustella avoimesti ja rehellisesti.
  7. Avoimuus tavoitteista ja visiosta: Organisaation tavoitteet ja visio jaetaan avoimesti työntekijöiden kanssa, ja työyhteisössä on tilaa keskustella ja tutkia, miten nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.
  8. Kulttuurinen monimuotoisuus: Moninaisuutta arvostetaan ja erilaisista taustoista, kokemuksista ja näkökulmista tulevien työntekijöiden osallistumista edistetään.
  9. Mahdollisuus itsenäisyyteen: Työntekijöillä on tietty itsenäisyys siinä, miten he tekevät työnsä, ja heitä kannustetaan oma-aloitteisuuteen.
  10. Johtaminen ja tuki: Johdolla on aktiivinen rooli psykologisen turvallisuuden edistämisessä olemalla työntekijöidensä käytettävissä, kuuntelemalla heidän huolenaiheitaan ja tarjoamalla tarvittaessa tukea.