1. Home>
  2. Inspiroidu>
  3. Laatu & Ympäristö>
Vastuullisia ja ympäristöystävällisiä valintoja

Vastuullisia ja ympäristöystävällisiä valintoja

ICT-alan hiilidioksidipäästöjen on arvioitu olevan globaalisti n. 2 prosenttia kaikista päästöistä. Niinpä alalla toimivien organisaatioiden valinnoilla ja toimilla onkin merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisemisessä. Odotettavissa on, että niin laitteiden kuin palvelujen määrä maailmalla kasvaa jatkossa entisestään. Positiivista kuitenkin on se, että päästöjen ennustetaan siitä huolimatta pienenevän. Tämä edellyttää kuitenkin nopeita toimia ei vain alalla toimivilta, vaan kaikilta organisaatioilta toimialaan katsomatta.

Ilmastonmuutokseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen voi vaikuttaa jokainen organisaatio toimintatapojaan muuttamalla ja valitsemalla tuotteita ja palveluita, joiden avulla kyetään pienentämään hiilijalanjälkeä. Kukin organisaatio voi siis tehdä valinnan vastuullisemman toiminnan puolesta, samalla kun parantaa toimintansa tehokkuutta ja alentaa liiketoiminnan kustannuksia. Sen lisäksi, että organisaatiot voivat tehostaa liiketoimintaprosessejaan ja keskittyä entistä paremmin ydinosaamiseensa, tekevät he myös valinnan kestävän kehityksen puolesta.

Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat teemoja, jotka jatkossa nähdään epäilemättä jokaisen organisaation agendalla ja yksi keinoista, joilla organisaatiot voivat ohjata toimintaansa vastuullisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan, ovat pilvipalvelut.

Merkittävin tekijä ja suurin hyöty SaaS-palveluissa on konesaleihin verrattuna laitteiden, sekä näistä aiheutuvan energiankulutuksen määrä. Pilvipalveluihin siirryttäessä fyysisten laitteiden tarve vähenee, mikä luonnollisesti vähentää laitteiden valmistuksesta, toimituksesta ja ylläpidosta aiheutuvan energiankulutuksen ja päästöjen määrää. Kun palvelimia vielä hyödynnetään korkeammilla käyttöasteilla ja palvelimen kapasiteettia säädetään tarpeen mukaan, kulutetaan energiaa vain sen verran kuin on tarpeen. Pilvipalveluiden ansiosta organisaatiot voivat siis toimia samaan aikaan sekä kustannustehokkaammin, että vastuullisemmin.

Pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavat serverit ja muut laitteet, kuten jäähdytysjärjestelmät kuluttavat tiettävästi paljon energiaa. Arvioiden mukaan jopa 75 % konesalien käyttökustannuksista syntyy nimenomaan energiankulutuksesta ja tästä aiheutuvien päästöjen arvioidaan nelinkertaistuvan vielä tämän vuosikymmenen aikana.

Pilvipalveluiden käytön yleistyessä ja tietomäärien kasvaessa nopeasti datakeskusten merkitys liiketoiminnan kannalta kasvaa entisestään. Organisaatiot tarvitsevat tehokkaita, luotettavia ja tietoturvallisia tietoliikenneyhteyksiä ja konesaleja. Koska datakeskukset kuluttavat arviolta kolme prosenttia kaikesta globaalisti tuotetusta energiasta ja päästöt ovat maailmanlaajuisesti jopa yhtä suuret kuin lentoliikenteestä aiheutuvat päästöt, korostuu vihreiden konesalipalveluiden merkitys entisestään.

Vihreiden pilvi- ja konesalipalveluiden avulla edistetään siis organisaatioiden toimintaa ja vaikutetaan samalla ilmastonmuutokseen. Datakeskusten vaikutuksia voidaan pienentää ja energiatehokkuutta parantaa mm. optimoimalla konesalien tilankäyttöä ja energiankulutusta pienentää esimerkiksi sijoittamalla yhteen palvelimeen useita virtuaalipalvelimia. Lisäksi tehokkuutta voidaan parantaa minimoimalla konesalin jäähdytyksessä käytettävä energiamäärä hyödyntämällä kylmä- ja kuumakäytäviä ja käyttämällä datakeskuksien tuottamaa lämpöä uudelleen esimerkiksi asuntojen lämmitykseen lämmön talteenoton kautta.

Pienentääkseen hiilijalanjälkeään ja kehittääkseen vastuullisia toimintatapoja on organisaatioiden siis tärkeää valita kumppani, joka takaa ympäristövastuullisesti tuotetut pilvipalvelut. Vastuullisesta toiminnasta kertoo esimerkiksi ISO 14001 -standardi – ympäristöjärjestelmä, jonka avulla parannetaan systemaattisesti ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta. Standardi varmistaa, että kumppani on sitoutunut toimimaan määriteltyjen toimintatapojen mukaisesti ja kehittää toimintaansa kestävästi ja vastuullisesti.

Organisaatioiden kiinnostus vastuullisempaan ja ympäristön huomioivaan sekä hiilijalanjälkeä pienentävään toimintaan on jo lisääntynyt ja tulevaisuudessa tästä muodostuu epäilemättä myös yksi merkittävä tekijä kilpailukyvyn kannalta. Vihreällä ja kestävällä tavalla tuotetut palvelut edistävät liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa ja auttavat organisaatioita vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Siirtymällä ympäristövastuullisiin konesalipalveluihin ei vain paranneta energiatehokkuutta, vaan kyetään myös pienentämään energiankulutuksesta aiheutuvia kustannuksia merkittävästi.

Vihreän pilvipalvelun ansiosta organisaatiot voivat taata turvallisemman ja kestävämmän ympäristön niin nykyisille kuin tuleville sukupolville. Sen lisäksi organisaatio vaikuttaa valinnallaan ilmastonmuutoksen hidastumiseen ja rakentaa kestävämmän pohjan liiketoiminnan tulevaisuudelle.

Lue lisää SD Worxin pilvipalveluista!